Share

Copyright © 2015, MM, Brussel.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, microfilm of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster.

No part of this website may be reproduced in any form by print, photocopy, microfilm or any other means without prior written permission from the webmaster.

De webmaster heeft ernaar gestreefd de rechten van derden zo goed mogelijk te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich tot de webmaster wenden.

Share